Privātuma politika

Pēdējo reizi atjaunināta: 07/2024

Šī privātuma politika informē par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, apstrādes termiņu un datu subjekta (“Lietotājs”) tiesībām, kas rodas lietojot interneta vietni arstabirojs.lv (“Vietne”).

Mēs apstrādājam jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (“Regula”), kā arī citiem tiesību aktiem, kas regulē privātuma un datu apstrādes jautājumus. 

Izmantojot Vietni, Jūs apliecināt, ka piekrītat šai privātuma politikai un tās noteikumiem.

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu pārzinis ir SIA Meditec AB (reģ.Nr. 50203526301), adrese: Kalvenes iela 22A, Rīga, Latvija, LV-1058 (“Pārzinis, mēs, mums”).

Sūdzību vai jautājumu par personas datu apstrādi var uzdot, nosūtot to uz: info@meditec.lv, +371 67285256.  

2. Personas datu apstrādes nolūks un juridiskais pamats.

Pārzinis apstrādā tādus Lietotāja personas datus, kurus Lietotājs sniedz, sazinoties ar mums, piesakoties demo versijai vai piekrītot saņemt jaunumus, kā arī tos, kurus Pārzinis apkopo, kad Lietotājs pārlūko, izmanto vai piesakās citiem Vietnes pakalpojumiem.  

Lietotāja personas dati tiek apstrādāti šādos nolūkos un pamatojoties uz sekojošiem juridiskiem pamatiem:

 • Pieteikšanās demo versijai (apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas);
 • Pieteikšanās izsludinātajiem vakantajiem amatiem (apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas);
 • Informācijas un atbildes sniegšana uz Jūsu jautājumiem (pārziņa leģitīmās intereses);
 • Pakalpojumu sniegšana, kuru saņemšanai Jūs esat pieteicies (piem., pierakstīšanās jaunumu saņemšanai) (Lietotāja piekrišana);
 • Vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai – (pārziņa leģitīmās intereses);
 • Mārketinga komunikācijas vajadzībām – (pārziņa leģitīmās intereses);
 • Satura un reklāmas personalizēšana, nodrošinātu sociālo saziņas līdzekļu funkcijas un datplūsmas analīze (Lietotāja piekrišana).

Apstrādājot Lietotāju personas datus, mēs izvērtējam privātuma riskus un pielietojam mums pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, kas nepieciešami drošai personas datu apstrādei saskaņā ar Regulā noteiktiem principiem.

3. Amata kandidātu datu apstrāde

Personāla atlases nolūkā mēs apstrādājam sekojošus personas datus:

Amata kandidāta vārds, uzvārds, kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs), iegūtā izglītība un kvalifikācija, iepriekšējās darba pieredzes apraksts, personas dati, kura var sniegt atsauksmes par pretendenta profesionālo darbību (norādot atsauksmes devēja vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru), kā arī cita informācija, kuru satur iesniegtais CV un citi dokumenti, kas var būt nozīmīga vakantā amata pienākumu izpildei; atlases procesā iegūtie dati (anketēšanas, uzdevumu risināšanas, interviju un novērtējumu rezultātā iegūtie dati).

Gadījumā, ja mums būs nepieciešams iegūt papildu informāciju un dokumentus, kas apliecina amata kandidāta izglītību un prasmes, mēs lūgsim uzrādīt nepieciešamos dokumentus atsevišķi. 

Iesūtītos CV un citus tam pievienotos dokumentus mēs glabāsim līdz amata konkursa noslēgumam, kā arī pēc tā, bet ne ilgāk kā 6 mēnešus. 

Ja Tava kandidatūra amatam tiks izvirzīta turpmākām konkursa kārtām, Tavs CV un citi tam pievienotie dokumenti tiks pievienoti personāla atlases dokumentācijai un uzglabāti saskaņā ar likumdošanu un iekšējo noteikumu prasībām.

Izvēlētā kandidāta personas datus izmanto darba līguma sagatavošanai un apstrādā tos nodarbinātības laikā, pamatojoties uz darbinieku personas datu apstrādes noteikumiem.

4. Personas datu saņēmēji

Lietotāju personas datus apstrādā Pārziņa darbinieki un darbuzņēmēji, kuri ir pilnvaroti darbam ar personas datiem un ir atbilstoši apmācīti. Šādas personas apstrādā Lietotāju datus tikai iepriekš minētajos nolūkos. 

Mēs neizpaužam Lietotāju personas datus trešajām personām, izņemot:

 • saskaņā ar Lietotāja skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • normatīvajos aktos paredzētajām personām, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • normatīvajos aktos noteiktos gadījumos leģitīmo interešu aizsardzībai.

Pakalpojumi sniedzēji, kuri sniedz mums tādus pakalpojumus, kuri ietver Lietotāju personas datu apstrādi, pieder pie šādām kategorijām: vietnes analītikas pakalpojumi, vietnes hostings un uzturēšana, IT plānošana, attīstīšana un pārvaldīšana.. 

Pārzinis garantē un nodrošina, ka norādītās trešās personas apstrādā Lietotāju datus saskaņā ar starp Pārzini un šādu trešo personu noslēgto līgumu un tajā ietvertajiem norādījumiem, kā arī to, ka Pārzinis vienmēr veido sadarbību tikai ar uzticamiem partneriem, kas nodrošina datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu.  

5. Datu nodošana ārpus ES un EEZ

Daži no mūsu pakalpojumu sniedzējiem var atrasties valstīs ārpus Eiropas Savienības, par kurām Eiropas Komisija ir nolēmusi, ka šāda trešā valsts vai valsts teritorija, vai viens vai vairāki konkrēti sektori, vai attiecīgā starptautiskā organizācija, nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni. Šādai nosūtīšanai nav nepieciešama nekāda īpaša atļauja. 

Taču daži no mūsu pakalpojumu sniedzējiem var atrasties valstīs, kuras nav atzītas par tādām, kas nodrošina tādu pašu personas datu aizsardzības līmenis kā ES. Nododot datus tādiem pakalpojumu sniedzējiem, mēs garantējam, ka veiksim pasākumus, lai nodrošinātu Lietotāju personas datu un tiesību aizsardzību, izmantojot iespējas un metodes, kas apstiprinātas attiecīgajos datu aizsardzības normatīvajos aktos. 

6. Personas datu glabāšanas termiņš

Mēs glabājam Lietotāju personas datus ierobežotu laika periodu, kas atšķiras atkarībā no personas datu apstrādes nolūka. Pēc šī perioda Lietotāju personas dati tiks neatgriezeniski izdzēsti vai anonimizēti.

Iegūtos personas datus mēs glabājam kamēr:

 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti (piemēram, lai izpildītu Lietotāja pasūtījumu);
 • Lietotājs vai Pārzinis var realizēt savas leģitīmās intereses normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā, nosūtīt komercpaziņojumu vai e-pastu par saistītajiem produktiem vai pakalpojumiem);
 • pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus (piemēram, dati, kas saistīti ar maksājumiem par iegādātiem produktiem vai pakalpojumiem); 
 • ir spēkā Lietotāja piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Lietotāju personas dati tiek glabāti, ievērojot šādus noteikumus un kritērijus: 

– dati, kas savākti, lai noslēgtu un izpildītu produktu vai pakalpojumu iegādes līgumus, t.sk. dati par maksājumiem: tiks glabāti un apstrādāti, lai izpildītu līgumu, kā arī tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu atbilstošo normatīvo aktu prasības; 

– dati, kas savākti saistībā ar pierakstīšanos jaunumu saņemšanai: tiks glabāti kamēr Lietotājs neatrakstās no jaunumu saņemšanas;

– dati, kas saistīti ar lietotāju pieprasījumiem mūsu klientu apkalpošanas dienestam: tiks glabāti līdz Lietotāja pieprasījuma izpildei vai kamēr lietotājam ir aktīvas līgumattiecības ar mums.

7. Lietotāja tiesības

Lietotājam ir tiesības pieprasīt informāciju par viņa personas datiem jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju, kā arī pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Ja apstrāde pamatojas uz Lietotāja piekrišanu, Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Ja Lietotājs uzskata, ka Pārzinis pārkāpj Lietotāja likumā noteiktās tiesības vai šos personas datu apstrādes noteikumus, Lietotājs var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Lietotāju ar atbilstošu piekļuvi jebkādiem viņa/viņas personas datiem 1 mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

Lai aizsargātu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Lietotāja identitāti pirms informācijas izsniegšanas par pieprasītajiem personas datiem.

Sīkdatņu politika

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuru interneta vietne saglabā Jūsu ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni.  Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek lietota, lai identificētu lietotājus personīgi. Izmantotās sīkdatnes netiek izmantotas nekādiem citiem nolūkiem, kā tikai tiem, kādi šeit ir aprakstīti.

1. Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mūsu vietne (“Vietne”) izmanto trešās puses sīkdatnes. Trešās puses sīkdatnes ievieto ārējie pakalpojumu sniedzēji, kuri iegūst sīkdatņu informāciju.

Vietne izmanto sīkdatnes, lai:

 • nodrošinātu Vietnes drošību un pārvaldītu to;
 • lai novērtētu mārketinga kampaņas efektivitāti;
 • lai parādītu lietotāja interesēm atbilstošu reklāmu.

Vietne izmanto tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai dažas Vietnes lapas spētu darboties. Tādu sīkdatņu izmantošanai lietotāja piekrišana nav nepieciešama. 

2. Reklāmas un analītikas sīkdatnes.

Vietne izmanto mērķauditorijas atlases un reklāmas sīkdatnes, kā arī analītikas sīkdatnes, lai rādītu lietotājam atbilstošu reklāmu, palīdzētu izmērīt mārketinga kampaņas efektivitāti, kā arī, lai ierobežotu reklāmas rādīšanas reižu skaitu. 

Dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses – pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina Vietni ar analītikas, mērķauditorijas un reklāmas funkcijām.  Izmantojot trešo pušu sīkdatnes, mums nav iespējas kontrolēt sīkdatņu sniegto informāciju un mums nav piekļuves šiem datiem. Vietne saņem tikai anonimizētu informāciju. Lai uzzinātu vairāk par iepriekšminētajām trešo pušu sīkdatnēm un izlemtu, vai atļaut mums tos lietot, lūdzu iepazīstieties ar attiecīgo trešo pušu privātuma vai sīkdatņu politikām, kas atrodas sīkdatņu pārvaldīšanas panelī (banerī).

3. Kā kontrolēt sīkdatnes?

Lietotājs var izdzēst visas sīkdatnes, kas jau ir lietotāja ierīcē, notīrot pārlūkprogrammas pārlūkošanas vēsturi un tādējādi atspējojot visas sīkdatnes no visām lietotāja apmeklētajām vietnēm.

Attiecībā uz dažādu sīkdatņu pārvaldību, lielākā daļa pārlūkprogrammu atļauj kontrolēt un pārvaldīt sīkdatnes, izmantojot pārlūkprogrammu iestatījumus.

4. Kā ar mums sazināties?

Lietotāji var vērsties ar jautājumiem par sīkdatņu izmantošanu Vietnē, izmantojot kontaktinformāciju, kas ir norādīta mūsu Privātuma politikā.